Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Pokyny pro autory

Nabídka rukopisů

Recenzované rukopisy

Přepracované verze

Recenzní řízení

Autorská práva a původnost

Formální požadavky

Přetisky

Citační zásady Sociologického časopisu / Czech Sociological Review (českého vydání) můžete stahovat zde.


 

Nabídka rukopisů

Redakce přijímá rukopisy do recenzního řízení na e-mailové adrese casopis@soc.cas.cz v plné a anonymní variantě s průvodním dopisem. Elektronický soubor musí být ve formátu doc/docx (MS Word), formát pdf a jiné, méně běžné formáty se nepřijímají. 
Rukopisy se v redakci evidují k datu doručení. Rukopis musí nabídnout autor/ka (nebo jeden se spoluautorů) osobně ze své vlastní e-mailové adresy.

Nerecenzované texty (knižní recenze, zprávy apod.) se také nabízejí na e-mailovou adresu casopis@soc.cas.cz. Není nutné posílat anonymní variantu. Požadované maximální rozsahy jsou uvedeny v části Rozsah rukopisu. 
Obecně u nerecenzovaných textů doporučujeme, aby se autoři/autorky nejdříve s redakcí domluvili na tématu i datu nabídnutí.

Redakce SČ posílá e-mailem potvrzení o doručení každého nabídnutého rukopisu.

Knižní recenze

 • Seznam publikací aktuálně nabízených k recenzi je uveden zde. Po domluvě s redakcí je možné recenzovat i jiné publikace. SČ obvykle nepřijímá recenze na knihy vydané před více než dvěma lety.
 • Lhůta pro zpracování recenze je 6 měsíců. Pokud autor recenzi v této lhůtě nedodá, má redakce právo vyžádat si vrácení recenzního výtisku, pokud byl poskytnu redakcí, příp. ho nabídnout jinému zájemci.
 • Recenze by měla mít povahu kritické reflexe, nikoli pouhého shrnutí obsahu publikace.
 • Redakce si vyhrazuje právo odmítnout recenzi (či ji stáhnout v průběhu redakčního zpracování), v případě že budou zjištěny takové skutečnosti, které ohrožují objektivitu recenzenta.
 • Z grafických důvodů není možné, aby recenze obsahovala poznámky pod čarou.

Recenzované rukopisy

Průvodní dopis musí obsahovat celé jméno, celou poštovní adresu a telefonní číslo autora/autorky. E-mailová adresa, ze které byl poslán, bude používána v další korespondenci, neuvede-li autor/ka výslovně jinou adresu.
Rukopis je třeba redakci SČ nabídnout v plné a anonymní variantě.

Plná varianta je článek v podobě, v jaké má být publikován. Musí obsahovat název v češtině a angličtině, anglický a český abstrakt (v rozsahu 1200–1500 znaků vč. mezer) včetně cca pěti klíčových slov, kontaktní adresu autora/autorky, informaci o grantové podpoře, stručný autorský profil a abecední seznam citované literatury. Bibliografické odkazy musí být úplné, odpovídající standardům SČ. Návod ke zpracování bibliografických odkazů a seznamu literatury je ke stažení zde. Název souboru by měl být ve formátu příjmení autora_zkácený název článku, např. „Novak_ClanekABC“.

Anonymní varianta musí být naprosto identická s plnou variantou vyjma následujících změn:

 • musí být smazáno jméno autora/autorky, název pracoviště, kontaktní adresa a autorský profil;
 • musí být smazány všechny odkazy na granty a jiné formy podpory, podle nichž je možné identifikovat autora/autorku;
 • odkazuje-li autor/ka na své vlastní práce, musí být odkazy formulovány tak, aby znemožňovaly identifikaci; pokud autor/ka cituje velké množství svých vlastních textů, měl/a by jejich počet v anonymní verzi omezit na maximálně 3; SČ obecně doporučuje, aby autoři citovali své vlastní publikace velmi střídmě;
 • stejně tak je třeba smazat nebo upravit další formulace, které umožňují identifikaci autora/autorky (např. „pozn. X. Y.“ je třeba nahradit „pozn. aut.“, v poděkování předchozím čtenářům textu je třeba smazat jména, smazány musí být také odkazy na webové stránky autora/autorky a jejich týmu). Tam, kde smazání porušuje souvislost textu, je vhodné doplnit vysvětlivku (např. „XXX – smazáno při anonymizaci textu“).
 • Název elektronického souboru anonymní verze by měl obsahovat jen zkrácený název článku (stejný jako v plné verzi) s označením „Anon“ na konci, např. „ClanekABC_Anon“.
 • Redakce SČ nenese odpovědnost za případné důsledky plynoucí z nedostatečné anonymizace textu. Současně si ovšem vyhrazuje právo v textu provádět další anonymizační zásahy. Nedostatečná anonymizace může mít za následek zdržení v recenzním řízení.

Přepracované verze

Pro přepracované verze platí stejné podmínky a požadavky jako pro první verze nabízených rukopisů. Autor/ka navíc musí k rukopisu přiložit stručný seznam hlavních provedených změn, který neumožňuje jeho/její identifikaci.

Není nutné vytvářet anonymní varianty upravených verzí již přijatých rukopisů, které nebudou znovu posuzovány. Stejně tak v tomto případě není nutné přikládat seznam provedených úprav.

Lhůta pro odevzdání přepracované verze je maximálně 12 měsíců.

Recenzní řízení

Recenzní řízení je oboustranně anonymní. SČ vědomě neposílá rukopisy k posouzení osobám, které jsou s autorem/autorkou pracovně nebo osobně spojeny. V případě, že text rukopisu byl dán ke komentáři osobám mimo bezprostřední pracovní okruh autora/autorky, tato skutečnost by měla být zmíněna v průvodním dopise.

Redakce SČ od autorů nepřijímá doporučení týkající se vhodných posuzovatelů jejich rukopisů. Existují-li závažné důvody, proč určité osoby článek posuzovat nemají, měly by být zmíněny a objasněny v průvodním dopise. Jejich oprávněnost posoudí redakce SČ.

Redakční rada a šéfredaktor SČ přikládají recenzním posudkům zásadní váhu, ale výsledek recenzního řízení je rozhodnutím redakční rady a šéfredaktora SČ. Nabídnout rukopis jinému časopisu, zatímco je posuzován SČ, je považováno za neetické a vede k zamítnutí rukopisu.

Vyrozumění o výsledku recenzního řízení je autorovi/autorce sděleno zpravidla do tří měsíců od data přijetí rukopisu.
Další informace o průběhu recenzního řízení se nacházejí v sekci recenzní řízení.

Autorská práva a původnost

Redakce SČ předpokládá, že:

 • nabídnutý rukopis dosud nebyl publikován a je nabídnut SČ k první publikaci;
 • autor/autorka (popř. autorský tým) nabízející rukopis SČ je výhradním držitelem autorských práv k příslušnému rukopisu;
 • pokud rukopis obsahuje materiál, k němuž má autorská práva třetí strana (např. obrazové přílohy), autor/ka získal/a svolení k jeho plnému použití v SČ před nabídnutím článku SČ;
 • autor/ka nabídnutím rukopisu SČ deklaruje svůj vážný zájem článek publikovat pouze v SČ a poskytnout vydavateli SČ v plném rozsahu všechna příslušná autorská práva ve chvíli přijetí rukopisu k publikaci.

Redakce SČ očekává, že ji autoři budou informovat o skutečnosti, že celý rukopis, jeho část nebo některé podstatné výsledky již byly publikovány v jiné publikaci na úrovni článku v recenzovaném vědeckém časopise nebo monografie. Pokud dojde během recenzního řízení k publikaci rukopisu nebo jeho výrazné části v jiné formě (článek, kapitola, kniha atd.), recenzní řízení v Sociologickém časopise bude ukončeno zamítnutím rukopisu.

Redakce SČ předpokládá, že text nabídnutý SČ včetně názvu a abstraktu je dostatečně odlišný od jiných textů vydaných nebo určených k vydání v některém recenzovaném časopise nebo monografii. Zjištění opaku povede k ukončení recenzního řízení zamítnutím rukopisu.

Formální požadavky

Základní náležitosti rukopisu

Rukopis nabízený k recenznímu řízení musí obsahovat:

 • Název článku v češtině a angličtině, anglický a český abstrakt včetně cca pěti klíčových slov.
 • Přesný název pracoviště všech autorů (rozepsat, nepoužívat zkratky).
 • Kontaktní údaje autora/autorů s uvedením poštovní adresy pracoviště a e-mailovou adresou.
 • Informace o grantové podpoře, existuje-li.
 • Stručný autorský profil (uvádí se na konec článku před bibliografii) v rozsahu do 500 znaků vč. mezer, který obsahuje zaměření autora, významnou vědeckou a publikační činnost.
 • Bibliografii zpracovanou dle zásad SČ.

Rukopisy nerecenzovaných žánrů (knižní recenze, zprávy apod.) obsahují název, jméno autora a jeho e-mailovou adresu.

 • Název knižní recenze se uvádí ve formátu: 
  • Jméno a příjmení autora recenzované publikace: Název publikace
   Místo vydání: Vydavatel a rok vydání, počet stran
  • např.: Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martina Štípková: Prarodičovství v současné české společnosti
   Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) 2018, 232 s.
 • Název zprávy z konference se uvádí ve formátu:
  • Obecný název konference „Dílčí název konference“, místo konání, datum konání
  • např.: 8. olomoucká podzimní sociologická konference „Společnost a moderní technologie“, Olomouc, 17.–19. 10. 2018

Text rukopisu

Používejte nejlépe písmo Times New Roman velikosti 12, řádkování 1,5 a na každé straně okraje 2,5 cm. Ke zvýrazňování v textu používejte pouze kurzivu, tučné nebo podtržené písmo není přípustné.

Strukturování textu: Používejte maximálně 3 úrovně titulků, které rozlišujte nejlépe pomocí stylů v MS Word (Nadpis 1, Nadpis 2...). Titulky nečíslujte.

Rozsah rukopisu

Recenzované typy textů jako stati, výzkumné studie nebo metodologické příspěvky nemají přesahovat 35 normostran (tj. 63 000 znaků s mezerami, a to včetně abstraktu a seznamu literatury), recenzní eseje 15 normostran, medailony 10 normostran, recenze 7 normostran, zprávy a informace 5 normostran, anotace 1 normostranu.

Rozsáhlejší přílohy, které mají spíše doplňující povahu a nejsou nezbytně nutné pro pochopení textu, se netisknout, ale připojují se k elektronické verzi článku, která je zveřejněná na webových stránkách SČ.

Tabulky, grafy, obrázky

Tabulky, grafy, obrázky atd. je možné řadit na vhodná místa do textu nebo až za text. V druhém případě by v textu měla být orientačně vyznačena místa, kde by příslušná tabulka apod. měla být umístěna při grafickém zpracování (např.: <>).

Všechny tabulky, grafy, obrázky atd. musí být součástí stejného souboru jako hlavní text. Tabulky zaslané zvláště v Excelu, obrázky a schémata v různých samostatných souborech apod. nebudou odeslány do recenzního řízení. Teprve po přijetí textu k publikaci bude redakce ke grafům a obrázkům požadovat zdrojové soubory – grafy nejlépe ve formátu xls (nebo jiném vektorovém formátu), obrázky ve formátu jpg, tif nebo eps v dostatečném rozlišení.

Zdroj tabulek, grafů a obrázků se uvádí pouze v případě, že jsou autorem převzaté. Pokud jsou původní, zdroj se neuvádí (např. Zdroj: autor).

Abstrakty

Abstrakty musí být v rozsahu 1200–1500 znaků vč. mezer v angličtině i češtině (obě jazykové varianty jsou vyžadovány pro usnadnění jazykové korektury). Měly by jasně představit teoretickou nebo výzkumnou otázku a její řešení, použitá data a metodologii (v závislosti na povaze článku). Vágní a příliš obecné abstrakty snižují šanci článku na úspěch v recenzním řízení a před případným otištěním v SČ budou redakcí vráceny k přepracování.

Protože se abstrakty často používají samostatně, nesmí obsahovat odkazy na seznam literatury. Je také nutné vyhnout se používání indexikálních výrazů, které ztrácejí srozumitelnost pro vnější čtenáře (náš tým, náš výzkum, v naší zemi…). Abstrakt by rovněž neměl obsahovat údaje o grantové podpoře.

Další zásady

Obsahuje-li rukopis změny vyznačené pomocí funkce Sledování změn nebo Porovnání dokumentů, redakce SČ všechny změny považuje za přijaté.

Barevný tisk není v SČ možný. Barevné fotografie je možné umístit do přílohy, která bude dostupná online v elektronické podobě.

Redakce přijímá rukopisy také ve slovenském jazyce.

Nejčastější chyby

Upozorňujeme na časté chyby vyskytující se v rukopisech:

 • procenta: rozlišujeme 18 % (osmnáct procent) a 18% (osmnáctiprocentní);
 • číslovky 1 až 9 rozepisujeme slovy;
 • zkratky: v první citaci rozepsat plný název, do závorky uvést zkratku a poté užívat pouze zkratku, např. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV);
 • rozlišujeme spojovník neboli divis (-) a pomlčku (–); častou chybou jsou číselné rozsahy se spojovníkem (např. str. 12-16, v letech 1989-2012), zatímco správně je pomlčka (str. 12–16, v letech 1989–2012), kterou je třeba vložit ručně např. pomocí klávesové zkratky ALT+0150;
 • v kalendářních datech píšeme za tečkami mezery: 21. 3. 2005;
 • výpustka (trojtečka) je jeden znak: …, nikoli tři tečky: ...
 • výrazy složené z číslice a slova se píší dohromady a bez přípon -ti/-mi: dvacetiletý = 20letý, nikoli 20ti letý, 20-ti letý apod.
 • anglické názvy titulů v seznamu literatury (články, časopisy, monografie, příspěvky ve sbornících atd.) se píší s velkými počátečními písmeny ve všech slovech názvu kromě členů, předložek a spojek (např. American Journal of Sociology, nikoli American journal of sociology apod.)

DOI – instrukce

Co je DOI?

 • DOI (Digital Object Identifier) je jedinečný alfanumerický řetězec (identifikátor) přidělený digitálnímu objektu, jako je elektronický časopis, článek, zpráva atd. Každé DOI je jedinečné a slouží jako stabilní, trvalý odkaz na elektronický objekt na internetu. Oproti běžnému internetovému odkazu, který se časem může měnit, zůstává DOI stejné, a to dokonce i v případě, že se změní umístění elektronického objektu na internetu.

Pokyny k přidělování DOI v Sociologickém časopise

 • DOI je přiřazováno všem recenzovaným textům schváleným k publikaci.
 • Aby mohlo být článku přiděleno číslo DOI, musí autor v bibliografii důsledně uvádět DOI u veškerých citovaných zdrojů, pokud mají DOI přiděleno.
 • Zda má elektronický zdroj přiděleno DOI, lze zjistit ve vyhledavači na stránkách organizace CrossRef: http://www.crossref.org/guestquery.
 • DOI je třeba uvádět ve tvaru plného internetového odkazu, např. https://doi.org/10.1177/0038038512450804

Celý bibliografický záznam pak bude vypadat například takto:

Důležité upozornění

Autoři jsou plně odpovědní za věcnou, jazykovou a formální úroveň rukopisu, která je jedním z dílčích kritérií celkového hodnocení. Redakce SČ provádí kontrolu a pouze nezbytné základní jazykové a formální úpravy přijatých textů.

Podmínkou přijetí rukopisu je dodržování těchto formálních požadavků a citačních zásad Sociologického časopisu.

Přetisky

Autor/ka je oprávněn/a článek uveřejněný v SČ bezplatně otisknout v publikacích, jichž je autorem nebo editorem, za předpokladu, že požádá vydavatele SČ o souhlas a v nové publikaci bude uvedeno sdělení, že text původně vyšel v SČ, spolu s přesnou citací textu vydaného v SČ.
V ostatních případech bude žádost o přetisk materiálů ze SČ posouzena vydavatelem na individuální bázi.

 

Připojené soubory:
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz