Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Pokyny pro autory

Nabídka rukopisů

Recenzované rukopisy

Přepracované verze

Recenzní řízení

Autorská práva a původnost

Formální požadavky

Přetisky

Citační zásady Sociologického časopisu / Czech Sociological Review (českého vydání) můžete stahovat zde.


 

Nabídka rukopisů

Redakce přijímá rukopisy do recenzního řízení na e-mailové adrese casopis@soc.cas.cz ve dvou variantách a s průvodním dopisem (který může být součásti e-mailu). Rukopisy je i nadále možné zasílat klasickou poštou, ale současně musí být na datovém nosiči nebo e-mailem doručena i identická elektronická verze textu. Elektronický soubor musí být ve formátu Word, formát pdf a jiné, méně běžné formáty se nepřijímají.
Rukopisy se v redakci evidují k datu doručení elektronické verze. Za zdržení plynoucí z použití klasické pošty redakce SČ nenese odpovědnost.
Rukopis musí nabídnout autor/ka (nebo jeden se spoluautorů) osobně ze své vlastní e-mailové adresy.

Nerecenzované texty (knižní recenze, zprávy apod.) se také nabízejí na e-mailovou adresu casopis@soc.cas.cz. Není nutné posílat anonymní variantu. Požadované maximální rozsahy jsou uvedeny v části Rozsah rukopisu.
Obecně u nerecenzovaných textů doporučujeme, aby se autoři/autorky nejdříve s redakcí domluvili na tématu i datu nabídnutí.

Redakce SČ posílá e-mailem potvrzení o doručení každého nabídnutého rukopisu.

Knižní recenze

 • Seznam publikací aktuálně nabízených k recenzi je uveden zde. Po domluvě s redakcí je možné recenzovat i jiné publikace. SČ obvykle nepřijímá recenze na knihy vydané před více než dvěma lety.
 • Lhůta pro zpracování recenze je 6 měsíců. Pokud autor recenzi v této lhůtě nedodá, má redakce právo vyžádat si vrácení recenzního výtisku.
 • Recenze by měla mít povahu kritické reflexe, nikoli pouhého shrnutí obsahu publikace.
 • Redakce si vyhrazuje právo odmítnout recenzi (či ji stáhnout v průběhu redakčního zpracování), v případě že budou zjištěny takové skutečnosti, které ohrožují objektivitu recenzenta.
 • Z grafických důvodů není možné, aby recenze obsahovala poznámky pod čarou.

Recenzované rukopisy

Průvodní dopis musí obsahovat celé jméno, celou poštovní adresu a telefonní číslo autora/autorky. E-mailová adresa, ze které byl poslán, bude používána v další korespondenci, neuvede-li autor/ka výslovně jinou adresu.
Rukopis je třeba redakci SČ nabídnout v plné a anonymní variantě.

Plná varianta je článek v podobě, v jaké má být publikován. Musí obsahovat název v angličtině a češtině, anglický i český abstrakt (v rozsahu 1200–1500 znaků), cca pět anglických klíčových slov, kontaktní adresu autora/autorky, stručný autorský profil a abecední seznam citované literatury. Bibliografické odkazy musí být úplné a odpovídat standardům SČ. Návod ke zpracování bibliografických odkazů a seznamu literatury je ke stažení zde. Název souboru by měl být ve formátu příjmení autora_zkácený název článku, např. „Novak_ClanekABC“.

Anonymní varianta musí být naprosto identická s plnou variantou vyjma následujících změn:

 • musí být smazáno jméno autora/autorky, název pracoviště, kontaktní adresa a autorský profil;
 • musí být smazány všechny odkazy na granty a jiné formy podpory, podle nichž je možné identifikovat autora/autorku;
 • odkazuje-li autor/ka na své vlastní práce, musí být odkazy formulovány tak, aby znemožňovaly identifikaci; pokud autor/ka cituje velké množství svých vlastních textů, měl/a by jejich počet v anonymní verzi omezit na maximálně 3; SČ obecně doporučuje, aby autoři citovali své vlastní publikace velmi střídmě;
 • stejně tak je třeba smazat nebo upravit další formulace, které umožňují identifikaci autora/autorky (např. „pozn. X. Y.“ je třeba nahradit „pozn. aut.“, v poděkování předchozím čtenářům textu je třeba smazat jména, smazány musí být také odkazy na webové stránky autora/autorky a jejich týmu). Tam, kde smazání porušuje souvislost textu, je vhodné doplnit vysvětlivku (např. „XXX – smazáno při anonymizaci textu“).
 • Název elektronického souboru anonymní verze by měl obsahovat jen zkrácený název článku (stejný jako v plné verzi) s označením „Anon“ na konci, např. „ClanekABC_Anon“.
 • Redakce SČ nenese odpovědnost za případné důsledky plynoucí z nedostatečné anonymizace textu. Současně si ovšem vyhrazuje právo v textu provádět další anonymizační zásahy. Nedostatečná anonymizace může mít za následek zdržení v recenzním řízení.

Přepracované verze

Pro přepracované verze platí stejné podmínky a požadavky jako pro první verze nabízených rukopisů. Autor/ka navíc musí k rukopisu přiložit stručný seznam hlavních provedených změn, který neumožňuje jeho/její identifikaci.

Není nutné vytvářet anonymní varianty upravených verzí již přijatých rukopisů, které nebudou znovu posuzovány. Stejně tak v tomto případě není nutné přikládat seznam provedených úprav.

Lhůta pro odevzdání přepracované verze je maximálně 12 měsíců.

Recenzní řízení

Recenzní řízení je oboustranně anonymní. SČ vědomě neposílá rukopisy k posouzení osobám, které jsou s autorem/autorkou pracovně nebo osobně spojeny. V případě, že text rukopisu byl dán ke komentáři osobám mimo bezprostřední pracovní okruh autora/autorky, tato skutečnost by měla být zmíněna v průvodním dopise.

Redakce SČ od autorů nepřijímá doporučení týkající se vhodných posuzovatelů jejich rukopisů. Existují-li závažné důvody, proč určité osoby článek posuzovat nemají, měly by být zmíněny a objasněny v průvodním dopise. Jejich oprávněnost posoudí redakce SČ.

Redakční rada a šéfredaktor SČ přikládají recenzním posudkům zásadní váhu, ale výsledek recenzního řízení je rozhodnutím redakční rady a šéfredaktora SČ. Nabídnout rukopis jinému časopisu, zatímco je posuzován SČ, je považováno za neetické.

Vyrozumění o výsledku recenzního řízení je autorovi/autorce sděleno zpravidla do tří měsíců od data přijetí rukopisu.
Další informace o průběhu recenzního řízení se nacházejí v sekci recenzní řízení.

Autorská práva a původnost

Redakce SČ předpokládá, že:

 • nabídnutý rukopis dosud nebyl publikován a je nabídnut SČ k první publikaci;
 • autor/autorka (popř. autorský tým) nabízející rukopis SČ je výhradním držitelem autorských práv k příslušnému rukopisu;
 • pokud rukopis obsahuje materiál, k němuž má autorská práva třetí strana (např. obrazové přílohy), autor/ka získal/a svolení k jeho plnému použití v SČ před nabídnutím článku SČ;
 • autor/ka nabídnutím rukopisu SČ deklaruje svůj vážný zájem článek publikovat pouze v SČ a poskytnout vydavateli SČ v plném rozsahu všechna příslušná autorská práva ve chvíli přijetí rukopisu k publikaci.

Redakce SČ očekává, že ji autoři budou informovat o skutečnosti, že celý rukopis, jeho část nebo některé podstatné výsledky již byly publikovány v jiné publikaci na úrovni článku v recenzovaném vědeckém časopise nebo monografie. Pokud dojde během recenzního řízení k publikaci rukopisu nebo jeho výrazné části v jiné formě (článek, kapitola, kniha atd.), recenzní řízení v Sociologickém časopise bude ukončeno zamítnutím rukopisu.

Redakce SČ předpokládá, že text nabídnutý SČ včetně názvu a abstraktu je dostatečně odlišný od jiných textů vydaných nebo určených k vydání v některém recenzovaném časopise nebo monografii. Zjištění opaku povede k ukončení recenzního řízení zamítnutím rukopisu.

Formální požadavky

Základní náležitosti rukopisu

Recenzovaný rukopis musí obsahovat:

 • Přesný název pracoviště všech autorů (rozepsat, nepoužívat zkratky).
 • Kontaktní údaje autora/autorů s uvedením poštovní adresy pracoviště a e-mailovou adresou.
 • Informace o grantové podpoře, pokud je na nějakou článek vázán.
 • Stručný autorský profil (bez titulů data narození) všech autorů (uvést na konec článku).

Text rukopisu

Používejte nejlépe písmo Times New Roman velikosti 12, řádkování 1,5 a na každé straně okraje 2,5 cm. Ke zvýrazňování v textu používejte kurzivu. Používejte číslování stránek.

Strukturování textu: Používejte maximálně 3 úrovně titulků, které rozlišujte nejlépe pomocí stylů v MS Word (Nadpis 1, Nadpis 2...). Titulky nečíslujte.

Rozsah rukopisu

Recenzované typy textů jako stati, výzkumné studie nebo metodologické příspěvky nemají přesahovat 35 normostran (tj. 63 000 znaků s mezerami, a to včetně abstraktu a seznamu literatury), medailony 10 normostran, recenze 7 normostran, zprávy a informace 5 normostran, anotace 1 normostranu.
Elektronická verze rukopisu uveřejněná na webových stránkách SČ může obsahovat materiály navíc.

Tabulky, grafy, obrázky

Tabulky, grafy, obrázky atd. je možné řadit na vhodná místa do textu nebo až za text. V druhém případě by v textu měla být orientačně vyznačena místa, kde by příslušná tabulka apod. měla být umístěna při grafickém zpracování (např.: <>).

Všechny tabulky, grafy, obrázky atd. musí být součástí stejného souboru jako hlavní text. Tabulky zaslané zvláště v Excelu, obrázky a schémata v různých samostatných souborech apod. nebudou odeslány do recenzního řízení. Teprve po přijetí textu k publikaci bude redakce ke grafům a obrázkům požadovat zdrojové soubory, grafy nejlépe v programu Excel, obrázky nejlépe ve formátu TIF nebo EPS v dostatečném rozlišení.

Zdroj tabulek, grafů obrázků se uvádí pouze v případě, že jsou autorem převzaté. Pokud je jejich autorem autor/autoři článku, zdroj se neuvádí. Nemělo by se tedy uvádět např. toto: Zdroj: autor.

Abstrakty

Abstrakty musí být v rozsahu 1000–1200 znaků v češtině nebo angličtině. Měly by jasně představit teoretickou nebo výzkumnou otázku a její řešení, použitá data a metodologii (v závislosti na povaze článku). Vágní a příliš obecné abstrakty snižují šanci článku na úspěch v recenzním řízení a před případným otištěním v SČ budou redakcí vráceny k přepracování.

Protože se abstrakty často používají samostatně, nesmí obsahovat odkazy na seznam literatury. Je také nutné vyhnout se používání indexikálních výrazů, které ztrácejí srozumitelnost pro vnější čtenáře (náš tým, náš výzkum, v naší zemi…). Abstrakt by rovněž neměl obsahovat údaje o grantové podpoře.

Další zásady

Obsahuje-li rukopis změny vyznačené pomocí funkce Sledování změn nebo Porovnání dokumentů, redakce SČ všechny změny považuje za přijaté.

Barevný tisk není v SČ možný.

Redakce přijímá rukopisy také ve slovenském jazyce.

Nejčastější chyby

Upozorňujeme na časté chyby vyskytující se v rukopisech:

 • procenta: rozlišujeme 18 % (osmnáct procent) a 18% (osmnáctiprocentní);
 • číslovky 1 až 9 rozepisujeme slovy;
 • zkratky: v první citaci rozepsat plný název, do závorky uvést zkratku a poté užívat pouze zkratku, např. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV);
 • číslovky od 100 do 9999 píšeme bez mezery, od 10 000 s mezerou;
 • rozlišujeme spojovník neboli divis (-) a pomlčku (–); častou chybou jsou číselné rozsahy se spojovníkem (např. str. 12-16, v letech 1989-2012), zatímco správně je pomlčka (str. 12–16, v letech 1989–2012), kterou je třeba vložit ručně např. pomocí klávesové zkratky ALT+0150;
 • v kalendářních datech píšeme za tečkami mezery: 21. 3. 2005;
 • výpustka (trojtečka) je jeden znak: …, nikoli tři tečky: ...
 • výrazy složené z číslice a slova se píší dohromady a bez přípon -ti/-mi: dvacetiletý = 20letý, nikoli 20ti letý, 20-ti letý apod.
 • anglické názvy titulů v seznamu literatury (články, časopisy, monografie, příspěvky ve sbornících atd.) se píší s velkými počátečními písmeny ve všech slovech názvu kromě členů, předložek a spojek (např. American Journal of Sociology, nikoli American journal of sociology apod.)

Jakékoli nejasnosti doporučujeme konfrontovat s Internetovou jazykovou příručkou ÚJČ AV ČR, v. v. i.

DOI – instrukce

Co je DOI?

 • DOI (Digital Object Identifier) je jedinečný alfanumerický řetězec (identifikátor) přidělený digitálnímu objektu, jako je elektronický časopis, článek, zpráva atd. Každé DOI je jedinečné a slouží jako stabilní, trvalý odkaz na elektronický objekt na internetu. Oproti běžnému internetovému odkazu, který se časem může měnit, zůstává DOI stejné, a to dokonce i v případě, že se změní umístění elektronického objektu na internetu.
 • Více informací o DOI naleznete na stránkách organizace CrossRef.

Pokyny k přidělování DOI v Sociologickém časopise

 • Od čísla 1/2014 je DOI přiřazováno všem recenzovaným textům schváleným k publikaci.
 • Aby mohlo být článku přiděleno číslo DOI, musí autor v bibliografii důsledně uvádět DOI u veškerých citovaných zdrojů, které mají DOI přiděleno.
 • Zda má elektronický zdroj přiděleno DOI, lze zjistit ve vyhledavači na stránkách organizace CrossRefe: http://www.crossref.org/guestquery.
 • DOI je třeba uvádět ve tvaru plného internetového odkazu: https://doi.org/DOI-prefix/DOI-sufix, např. https://doi.org/10.1177/0038038512450804

Celý bibliografický záznam pak bude vypadat například takto:

Důležité upozornění

Autoři jsou plně odpovědní za věcnou, jazykovou a formální úroveň rukopisu, která je jedním z dílčích kritérií celkového hodnocení. Redakce SČ provádí kontrolu a pouze nezbytné základní jazykové a formální úpravy přijatých textů.

Podmínkou přijetí rukopisu je dodržování těchto formálních požadavků a citačních zásad Sociologického časopisu.

Přetisky

Autor/ka je oprávněn/a článek uveřejněný v SČ bezplatně otisknout v publikacích, jichž je autorem nebo editorem, za předpokladu, že požádá vydavatele SČ o souhlas a v nové publikaci bude uvedeno sdělení, že text původně vyšel v SČ, spolu s přesnou citací textu vydaného v SČ.
V ostatních případech bude žádost o přetisk materiálů ze SČ posouzena vydavatelem na individuální bázi.

 

Připojené soubory:
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz