Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Recenzní řízení

Nabídka rukopisů

Sociologický časopis / Czech Sociological Review je anonymně recenzované odborné periodikum. Redakce pokládá recenzní řízení za klíčový předpoklad kvality časopisu a snaží se o to, aby bylo objektivní, věcné a rychlé, a přispívalo ke zvyšování úrovně publikovaných článků.

Průběh recenzního řízení
Každý text nabídnutý k publikaci v Sociologickém časopise kromě recenzí, zpráv, medailonů a některých dalších méně závažných rubrik je postoupen, pokud jej šéfredaktor z vážných důvodů nezamítne, k posouzení nejméně dvěma recenzentům/recenzentkám. Autoři/autorky a posuzovatelé/posuzovatelky zůstávají pro sebe navzájem anonymní.

Šéfredaktor má právo článek odmítnout postoupit do recenzního řízení, pokud se domnívá, že nesplňuje základní požadavky kladené na odborný text nebo výrazně vybočuje z oblasti sociologie a příbuzných společenských věd. Toto své rozhodnutí šéfredaktor musí zdůvodnit před redakční radou časopisu. Členové redakční rady mají právo kdykoli si vyžádat rukopisy nabídnuté redakci, včetně těch, které šéfredaktor zamítl před recenzním řízením.
Šéfredaktor může autorovi doporučit provedení jazykových, formálních i obsahových úprav ještě před tím, než článek postoupí do recenzního řízení. V případě, že autor/ka odmítne navrhované změny provést, šéfredaktor jeho článek podle vlastního uvážení zamítne, nebo postoupí do recenzního řízení.
Šéfredaktor také může článek autorovi vrátit, pokud je příliš rozsáhlý (viz pokyny pro autory), nebo naopak příliš krátký.

K posouzení příspěvku vybírá šéfredaktor odborníky na problematiku, jíž se text zabývá. Přihlíží také k tomu, aby posuzovatelé nebyli s autorem úzce pracovně, institucionálně nebo osobně spjati. Posuzovatelé vyplňují do standardizovaného formuláře, zda text doporučují k přijetí, přepracování nebo zamítnutí. Své rozhodnutí zdůvodňují v posudku, do nějž mají také zahrnout doporučení k úpravám textu.
S přihlédnutím k obsahu posudků šéfredaktor autorovi sdělí, zda text přijímá, přijímá pod podmínkou provedení úprav, požaduje přepracování, nebo zamítá. V případě, že autora žádá o přepracování nebo jeho text zamítá, uvede i nejzávažnější důvody.

U přepracované verze článku šéfredaktor nejprve rozhodne, zda je přepracování dostatečné. Pokud tato podmínka není splněna, článek může zamítnout nebo vrátit k dopracování. Články, u kterých lze doložit, že autor/ka při přepracování odstranila všechny zásadní problémy identifikované během recenzního řízení, může šéfredaktor přijmout bez dalšího posuzování a předložit ke schválení redakční radě. U přepracovaných článků, které jsou nově posuzovány, posuzovateli mohou být jeden nebo více z původních posuzovatelů nebo maximálně jeden nový posuzovatel.

V případě, že autor/ka nepovažuje (všechna nebo některá) doporučení posuzovatelů za věcně oprávněná, může své stanovisko vyložit v dopise adresovaném šéfredaktorovi, s jehož obsahem budou seznámeni následní posuzovatelé a při konečném projednání daného článku také redakční rada.

Konečné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí příspěvků činí ve všech případech šéfredaktor a toto rozhodnutí předkládá k projednání redakční radě. V případě autorova nesouhlasu se stanoviskem šéfredaktora může autor vyložit své důvody v dopise, který šéfredaktor předloží redakční radě.

Trvání recenzního řízení
Standardní doba trvání recenzního řízení je 12 týdnů. Tato doba se počítá od data, kdy byla do redakce doručena posuzovaná verze článku podle instrukcí uvedených v sekci Pokyny pro autory. Redakce Sociologického časopisu usiluje o to, aby lhůta 12 týdnů byla dodržena, za zdržení způsobené posuzovateli však nenese odpovědnost.

Potvrzení o přijetí k tisku
Potvrzení o tom, že článek byl přijat k tisku v Sociologickém časopise, redakce poskytuje teprve poté, co přijetí článku bylo s kladným výsledkem projednáno redakční radou. Potvrzení o tom, že autor článek časopisu nabídl, redakce nevystavuje.

Poplatky
Vydavatel nepožaduje žádné poplatky za podání či recenzní posouzení článků.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz