Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Seznam knih k recenzi

Na požádání redakce může poskytnout recenzní výtisky těchto knih (neváhejte nás kontaktovat e-mailem casopis@soc.cas.cz nebo telefonicky +420 210 310 217):

Jiří Mertl. Přerozdělování welfare: Nástroj pomoci, nebo kontroly? Brno: Doplněk 2017

Petr Vidomus. Oteplí se a bude líp. Česká klimaskepse v čase globálních rizik. Praha: SLON 2018

Jiří Šubrt, Marek Německý a kolektiv. Jedinec a společnost. Úvahy nad konceptem homo sociologicus. Praha: SLON 2018

Jaroslava Pospíšilová, Eva Krulichová a kol. Jak se žije Čechům v současné Evropě? Praha: Academia/SOÚ AV ČR, 2018

Martin Hájek, Petr Kaderka, Jiří Nekvapil, Tomáš Samec. Kdo šetří, má za tři? Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti. Praha: SLON 2018

Dušan Janák. Klasická sociologie ve střední Evropě: Mezi centrem a periferií. Praha: SLON 2018

Petr Skalník (ed.). Mutual Impact: Comflict, Tension and Cooperation in Opole Silesia. University of Wroclaw 2018

František Stárek Čuňas, Martin Valenta. Podzemní symfonie Plastic People. Praha: ÚSTR/Argo 2018

Martina Mikeszová, Petr Sunega, Martin Lux, Veronika Aresta. Vlastní bydlení jako finanční bonus k důchodu. Praha: SLON 2018

Miroslav Novák et al. Úvod do studia politiky. 2. rozšířené a doplněné vyd. Praha: SLON 2019

 

Po dohodě s redakcí lze recenzovat knihy, jejichž výtisky pro autory vyžádáme (zejména z nakladatelství SLON, CDK, Grada, Portál, Argo, Karolinum a dalších).

Neváhejte nás kontaktovat e-mailem casopis@soc.cas.cz nebo telefonicky +420 210 310 217.

Karel Stibral et al. John Ruskin a příroda MUNI Press 15.2.2012

Miroslav Novák et al. Úvod do studia politiky SLON 16.2.2012

T. H. Eriksen Etnicita a nacionalismus SLON 16.2.2012

G. Noiriel Úvod do sociohistorie SLON 16.2.2012

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz