Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2008

Czech issue

Content

THEMATIC SECTION: SOCIAL COHESION

Jiří Musil:
Slovo úvodem: Stará otázka se vrací: co drží společnosti pohromadě? (Jiří Musil) [Foreword: An Old Question Returns: What Holds Society Together?] [237]

Jiří Šafr, Ivo Bayer, Markéta Sedláčková:
Sociální koheze. Teorie, koncepty a analytická východiska [Social Cohesion: Theories, Concepts, and Analytical Framework] [247]

Petr Mareš, Tomáš Sirovátka:
Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začlenování (inkluze) – koncepty, diskurz, agenda [Social Exclusion and Social Inclusion – Concepts, Discourse, Agenda] [271]

Pavol Frič:
Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti [Bright and Dark Sides of Informal Networks in Post-Communist Society] [295]

Jiří Musil, Jan Müller:
Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze [Inner Peripheries of the Czech Republic as a Mechanism of Social Exclusion] [321]

Marián Halás:
Priestorová polarizácia spoločnosti s detailným pohľadom na periférne regióny Slovenska [The Spatial Polarisation of Society with a Detailed Review of Peripheral Regions in Slovakia] [349]

OTHER ARTICLES

Petr Matějů, Michael L. Smith, Josef Basl:
Rozdílné mechanismy – stejné nerovnosti. Změny v determinaci vzdělanostních aspirací mezi roky 1989 a 2003 [Different Mechanisms – the Same Inequalities. Changes in the Determinants of Educational Aspirations between 1989 and 2003] [371]

Dana Sýkorová:
Prostor a věci v kontextu stáří [Space and Things in the Context of Ageing] [401]

PORTRAITS

Miloslav Petrusek:
Čtyři velká francouzská jubilea: Émile Durkheim (*1858), Claude Lévi-Strauss (*1908), Raymond Aron (†1983), Louis Althusser (*1918) (Miloslav Petrusek) [Four Important French Jubilees] [423]

REVIEWS

Petr Soukup:
Jan Keller, Lubor Tvrdý: Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna [435]

Antonín Rašek:
Jan Eichler: Terorismus a války na počátku 21. století [438]

Yasar Abu Ghosh:
Michael Stewart: Čas Cikánů [441]

Lukáš Novotný:
Ulrich Beck: Co je globalizace [445]

Marek Skovajsa:
John Keane (ed.): Civil Society: Berlin Perspectives [450]

INFORMATION

Michal Illner:
Dvakrát o prostorové sociologii na počest Jiřího Musila [455]

Jiří Musil:
Udělení významné ceny Richardu Jungovi a jeho nová kniha [456]

Josef Bernard, Věra Patočková:
Democracy in Transition [456]

Marek Skovajsa:
Konference 1989 and beyond [459]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz