Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1993

Milan Tuček, Pavel Machonin:
Occupational Prestige in the Czech Republic in 1992 [367]

Tuček, Milan, Pavel Machonin. 1993. „Prestiž povolání v České republice v roce 1992.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (3): 367-382

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz