Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 1/1996

české číslo

Obsah čísla

Miloš Havelka:
Úvodem [3]

STATI

Piotr Sztompka:
Pohled zpět: Rok 1989 jako kulturní a civilizační zlom [5]

Ivan Bernik, Brina Malnar, Niko Toš:
Paradoxy instrumentálního přijetí demokracie [21]

Jarmila Premusová, Tomáš Sirovátka:
K formování dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice. Zhodnocení výsledků srovnávací studie ze tří lokalit [39]

Dana Sýkorová:
Rodina staršího středního věku v systému příbuzenské pomoci a podpory. Konceptuální rámce intergenerační rodinné solidarity s hlavním zřetelem na anglosaskou sociologickou produkci [51]

ČEŠTÍ SOCIOLOGOVÉ V ZAHRANIČÍ

Ilja Šrubař:
Neoliberalismus, transformace a občanská společnost [67]

STUDENTI PÍŠÍ

Martin Čihák:
Fáma a sen [79]

Pavel Machonin:
Za Dragoslavem Slejškou [89]

DISKUSE

Jan Řehák:
Mnohorozměrná kvalita sociologie a její komparace [91]

Jadwiga Šanderová:
Krátká poznámka k diskusi, která se nepovedla [95]

RECENZE

Miloslav Petrusek:
Janusz Mucha, Mike F. Keen (eds.): Socjologia Europy Środkowo-Wschodniej 1956-1990 [97]

Karel Bertelmann:
Roger Scruton: Smysl konzervatismu [99]

Petr Mareš:
Jiří Buriánek: Systémová sociologie: Problém operacionalizace [101]

Jan Sedláček:
Karl Raimund Popper: Otevřená společnost a její nepřátelé I. Uhranutí Platónem [103]

Radim Marada:
Paul G. Lewis: Central Europe Since 1945 [108]

Jaroslav Kapr:
Miroslav Foret: Komunikace s veřejností [109]

ZPRÁVY A INFORMACE

Immanuel Wallerstein:
Jazyk vzdělanosti. Dopis číslo 3 prezidenta ISA, říjen 1995 [111]

Miloslav Petrusek:
Nejen o dvou polských vědeckých konferencích [113]

Jan Pochman:
Konference “100 let Masarykovy ‚České otázky‘” [116]

Karel Hrubý:
Člověk v obrazu civilizací. K osmdesátým narozeninám prof. J. Krejčího [118]

Ludmila Fialová:
K životnímu jubileu Zdeňka Pavlíka [120]

ANOTACE

Jitka Stehlíková:
O chudobě v české a slovenské společnosti. Uspořádal Petr Mareš [123]

Iva Křížová:
Population and Development Review, Vol. 20 (1994), No. 2 [123]

Iva Křížová:
Population and Development Review, Vol. 20 (1994), No. 3 [125]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz