Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2005

české číslo

Obsah čísla

Marek Skovajsa:
Editorial [4]

PŘEHLEDOVÁ STAŤ

Petr Matějů:
Ke kořenům sociálně psychologického modelu sociální stratifikace [7]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Zdeněk R. Nešpor:
Reemigrace českých západních emigrantů v 90. letech 20. století z hlediska ekonomické sociologie [31]

Jana Chaloupková:
Faktory ovlivňující dělbu domácí práce v českých domácnostech a hodnocení její spravedlnosti [57]

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Tomáš Kostelecký:
Model predikce výsledků voleb – alternativní přístup k odhadům volebních výsledků ve volebních obvodech [79]

Martin Kreidl:
Zhodnocení vlivu práce výzkumných agentur na konstruktovou validitu škál [103]

ESEJ

Stein Ringen:
Problém chudoby – několik doporučení k definici a měření [125]

MEDAILON

Michal Illner:
Odešel sociální ekolog Bohuslav Blažek [141]

Bohuslav Blažek:
Za teorií poznání (radostný nekrolog) [143]

RECENZE

Miloslav Petrusek:
Milan Tuček a kol.: Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí Mirosława Marody (ed).: Wymiary życia społecznego: Polska na przełomie XX i XXI wieku [145]

Jiří Musil:
Jaroslav Krejčí: Postižitelné proudy dějin [145]

Pavel Machonin:
K dílu profesora Jaroslava Krejčího „Postižitelné proudy dějin“ [145]

Natalie Simonová:
Tomáš Katrňák: Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině [145]

Miloslav Petrusek:
Jan Jirák, Barbara Köpplová: Média a společnost: Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace - Irena Reifová a kol.: Slovník mediální komunikace [145]

Ivo Bystřičan:
Hana Librová: Vlažní a váhaví. Kapitoly o ekologickém luxusu [145]

Radomír Havlík:
Petr Sak, Karolína Saková: Mládež na křižovatce. Sociologická analýza postavení mládeže ve společnosti a její úlohy v procesech evropeizace a informatizace [145]

Zdeněk R. Nešpor:
Haldis Haukanes: Velká dramata – obyčejné životy. Postkomunistické zkušenosti českého venkova [145]

Iva Šmídová:
Alena Vodáková, Olga Vodáková (eds.): Rod ženský. Kdo jsme, odkud jsme přišly, kam jdeme? [171]

Petr Kaderka:
Jiří Homoláč, Kamila Karhanová, Jiří Nekvapil (eds.): Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989 [175]

Oleg Suša:
Ulrich Beck: Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně [178]

Dan Ryšavý:
Simon Smith (ed.): Local Communities and Post-Communist Transformation. Czechoslovakia, the Czech Republic and Slovakia [181]

Karel Müller, Jr.:
Ján Sopóci: Záujmové skupiny v slovenskej politike v devaťdesiatych rokoch [184]

Daniel Toth:
Niklas Luhmann: Die Religion der Gesellschaft [187]

Zdeněk R. Nešpor:
Michele Dillon (ed.): Handbook of the Sociology of Religion [189]

ZPRÁVY

Zuzana Uhdeová:
Seminář „Možnosti a otázky aplikace sociologického výzkumu do praxe a politiky rovných příležitostí mužů a žen“ [193]

Martin Brabec:
Konference „Philosophy and Social Science“ [195]

Lenka Hlavicová:
Konference studentů sociologie [197]

Ondřej Roubal:
Mezinárodní konference Evropská, národní nebo regionální identita? [198]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz