Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 5/1968

české číslo

Obsah čísla

Stati

Richta R.:
Vědeckotechnická revoluce a alternativy moderní civilizace [523]

Kohout J.:
Sociologie ekonomiky [540]

Huláková M.:
Demokratizace vysokoškolského vzdělání v ČSSR a rozdělení posluchačů podle studijních oborů v mezinárodním srovnání [550]

Leschnitzký V.:
Sociológia v systéme riadenia [563]

Mácha K.:
Prolegomena k integrální antropologii (Několik poznámek) [572]

Recenze

Záhora O.:
Pozoruhodný přínos jugoslávských teoretiků k problematice člo­věka a odcizení [583]

Horák P.:
Několik poznámek ke knize Jean-Jacques Servan-Schreibera, Le défi américan [586]

Vítek K.:
Problematika delinkvence mládeže a jejího včasného rozpoznávání v pojetí S. a E. Glueckových [594]

Schimmerlingová V.:
Rosenmayr-Kökeisová, Prostředí a rodina starých lidí [599]

Potužil F.:
Sociologie průmyslu [603]

Slávik D.:
Studia socjologiczne č, 4/66 [605]

Zprávy a informace

Čech V.:
Sociologický výzkum učitelů kateder marxismu-leninismu [609]

Zpráva o konferenci Člověk a společnost ve vědeckotechnické revoluci [611]

Šilhanová L. - Freiová E.:
Významné jednání o mládeži [614]

Filipec J.:
Futurologie v Polsku [617]

Horák P.:
O strukturalismu a historismu v Brně [618]

Šafář Z.:
Metodologický seminář v Telči [619]

Valenta Z.:
Konference a semináře Institutu ROH [620]

Srb V.:
10. ročník časopisu Demografie [622]

Alan J. - Večerník J.:
Informace o disertacích ze sociologie [623]

Anotované práce

Antropologie [627]

Jurovský A.:
Kultúrny vývin mládeže [627]

Kudrna J.:
Machiavelli a Guicciardini, K typologii historickopolitického myšlení pozdní italské renesance [628]

Maneli M.:
Sztuka polityki [628]

Fourastié J.:
Essais de morale prospective [629]

Smelser N. J.:
The Sociology of Economic Life [629]

Hospodářství a politika [630]

Man in Society [630]

Kolář J.:
Sociologie podniku [631]

Kutta F.:
Člověk, práce, technika [632]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz