Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 4/1968

české číslo

Obsah čísla

Stati

Machonin P. - Jungmann B.:
Vědeckotechnický pohyb a náš soudobý sociální systém [427]

Chombart de Lauwe P. H.:
Geneze a role aspirací v sociálních změnách [442]

Mayerová M.:
Příspěvek ke koncepci týmového výzkumu motivace pracovní činnosti [452]

Metodologická rubrika

Kaláb M.:
K marxistickému pojetí sociologické metody [456]

Krejčí J.:
Konstrukce a interpretace dotazníku jako metody průzkumu svě­tového názoru [467]

Freiová K. - Řehák J.:
Výzkum vysokoškolských studentů [478]

Recenze

Král J.:
Sorokinovo třídění sociologických teorií let 1925-1965 [481]

Macků J.:
Nad druhým dílem Soudobé sociologie Jaroslava Klofáče a Vojtěcha Tlustého [487]

Vodáková A.:
Sociologický výzkum (M. W. Riley) [490]

Bárta M.:
Maria Hirszowtcz - Witold Morawski, Z badan nad spolecznyrn uczestnictwem w organizacjí przemyslowej [494]

Zprávy a informace

Hromádková A.:
Zpráva o konferenci "Sociologie inteligence" Brno, prosinec 1967 [499]

Jodl M. - Tošenovský L.:
Zpráva o poradě redakcí filosofických a sociologických časopisů socialistických zemí [502]

Illner M.:
Archív společenskovědních informací - nový pomocník empirické sociologie [507]

Cahová D.:
K 1. celostátnímu sjezdu Polské společnosti politických věd [510]

Vidláková O.:
Průzkum chat ve Švédsku [512]

Freiová E.:
Seminář sociologie mládeže v SSSR [513]

Šiklová J.:
Profesor Ludvík Svoboda pětašedesátiletý [513]

Nový L.:
65 let profesora Ludvíka Svobody [514]

Z dopisů redakci

Šiklová J.:
K otázce koncepce sociologie mládeže [516]

Schovanec J.:
První zkušenosti a poznatky z činnosti sociologa v závodě [518]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz