Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 5/1967

české číslo

Obsah čísla

Stati

Maňák J.:
Problematika odměňování české inteligence v letech 1945-1948 (Příspěvek k objasnění počátků nivelizace) [529]

Brenner V. - Hrouda M.:
Věda a vysokoškolské vzdělání v prestiži povolání [541]

Langmeierová D.:
Vliv mezilidských vztahů v malých IPracovních skupinách na pracovní produktivitu a negativní pracovní projevy [551]

Benešová M. - Pondělíček T. - Sviták I, - Stábla Z.:
Filmový hrdina v mladé vilně československého filmu (Příspěvek pro IV. světový sociologický kongres v Evianu v září 1966) [562]

Hrubý K.:
Sociologický model husitské revoluce v hranicích politického systému pražských měst [575]

Recenze

Tondl L.:
Fr. Šorm, Věda v socialistické společnosti [591]

Čížek F.:
Sociologie vědy (Ed. B. Barber, W. Hirsch) [592]

Roško R.:
Schaffov Marxismus a ludské individuum [596]

Pašiak J.:
Pokus o "metametodológiu" v empriickej sociológii [600]

Řehák M.:
P. F. Lazarsfeld, N. W. Henry (Eds.), Readings in Mathematical Sciences [603]

Navarová R.:
Sociálně politické rysy dnešní mladé generace ČSSR a některé příčiny protispolečenských jevů v této oblasti [605]

Fibichová N.:
N. Scharmann (Ed.), Schule und Beruf als Sozialisationsfaktore [609]

Baumann B.:
Náboženství jako součást masové kultury [613]

Slávik D.:
Recenze Studií socjologicznych č. 1 a 2/1966 [615]

Cikler J.:
K problematice mezinárodních skupin nátlaku [620]

Potužil F.:
Sociologie mezinárodních vztahů [623]

Zprávy a informace

Battěk R.:
Společné rokování polských a československých sociologů [625]

Kadlecová E.:
Sympozium na téma "Schöpfertum und Freiheit in einer humanen Gesellschaft" v Mariánských Lázních v dubnu 1967 [627]

Sokolowska M. - Wrochnová K.:
Sociální postavení žen ve světle statistiky [630]

Vodák P.:
Manželské a sexuologické problémy v NDR [639]

Slejška D.:
Z badatelské činností sociálně vědního pracoviště v Dortmundu [641]

Fázik A - Mucha J.:
Informace o sociologickém výzkumu vojenské mládeže [643]

Kolařík J.:
Zpráva o průběhu jednání kolokvia "Specifický charakter a sociální důsledky vědeckotechnické revoluce v zemědělství" [645]

Gabalová A. - Friedová L.:
Z činnosti Čs. sociologické společnosti [647]

Kolařík J.:
ln memoriam univ. prof. PhDr. Josefa Doberského [647]

Z domova i ze světa

Z domova... [650]

...i ze světa [650]

Anotované práce

Dédijer St.:
The Science of Science: A Program and a Plea [655]

Harvard University Program on Technology and Society (I-II) [655]

Mesthene E. G.:
An Experiment in Understanding [656]

Changing Directions in Arnerican Education [657]

Hess F.:
Social Characteristics of Selection of Pupils for Secondary Schools [658]

Jugoslavski studenti i socializam [658]

Gleichmann P.:
Sozialwissenschaftliche Aspekte der Grünplanung in der Grosstadt [659]

Karstedt P.:
Studien zur Soziologie der Bibliothek, Beibträge zum Buch und Bibliothekswesen, Bd. 1 [660]

Žáček V.:
Z revolučných a politických polsko-slovenských stykov v dobe predmarcove] [660]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz