Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 3/1966

české číslo

Obsah čísla

Stati

Lišková E.:
Erich Fromm a jeho poslední práce [369]

Adamec C.:
Počátky výzkumu veřejného mínění u nás. II. část [383]

Slejška D.:
Tvorba veřejného mínění a malé skupiny [400]

Srb V. - Kučera M.:
Struktura obyvatelstva v městech a na vesnici v ČSSR [405]

Schimmerling H.:
Některé otázky hmotné zainteresovanosti družstevníků z hlediska prořesionografickéh [417]

Matoušek V.:
Soudobé tendence rovnoměrnosti a koncentrace osídlení v kapitalistických a socialistických zemích. I. část [425]

Strnad L. - Dziedzinská L.:
Příspěvek k sociologii vysokoškolského studentstva [435]

Dumazedier J.:
Volný čas [443]

Kubíčková M.:
Ještě dovětek k diskusi o západoněmecké sociologii mládeže [448]

Recenze

Slejška D.:
Sociologie ve výstižné zkratce [450]

Potužil F.:
Nová sociologie v Sovětském svazu [452]

Urbánek E.:
William Kornhauser, The Politics of Mass Society [453]

Cyžowa M.:
Elizabeth Noelle, Umfragen in der Massengesellschaft [455]

Loewenstein B.:
Teorie odlehčovacích mechanismů (A. Gehlen Studien zur Anthropologie und Sozíologie) [457]

Osvald V.:
J. J. Wiatr, Socjología zaangažovana [459]

Koiaia J,:
Pracovní morálka v Jugoslávii (Rudi Supek, Omladina na putu bratstva) [462]

Kohout J.:
Jan Auerhan, Technika, kvalifikace, vzdělání [463]

Kučera M.:
Úvod do demografie [465]

Macháček L.:
Výchova socíológov ve Spojených štátoch [466]

Slávik D.:
Recenze časopisu Studia socjologíczne za I. pololetí 1965 (č, 1-2) [469]

Metodologická rubrika

Malík M.:
Audiovizuální registrace sociologických (sociálně psychologických) jevů, její produkty a metody vyhodnocování [476]

Malík M.:
Přístroje k měření akustických reakcí sociálních skupin [479]

Dolejší M.:
Týmová práce v sociologii [480]

Zprávy a informace

Lamser V.:
Evropský seminář o aplikaci matematických metod v sociologii [483]

Slávik D.:
Zpráva o III. celostátním sjezdu polských sociologů [483]

Bidlová E.:
Setkání se sociology z NDR [489]

Kolařík J.:
Kolokvium o formách spolupráce se sociology venkova ze socialistických zemí [492]

Matoušek V.:
Architektura a životní prostředí [495]

Press F.:
Sociologické průzkumy obytných souborů ve Francii [496]

Gabalová A.:
Z činnosti Čs, sociologické společnosti [498]

Z domova i ze světa

Z domova... [500]

...i ze světa [500]

Zprávy a informace

Kovář B.:
Čtyřměsíční studijní zájezdy do USA [505]

Anotované práce

Ben - David B.:
Professions in the Class System of Present Day Societies [507]

Kiss G.:
Soztologie in Osteuropa [507]

Klönne A.:
Wirtschaftsdemokratie als Alternative [507]

Papalekas J.:
Zur Soziologie der Automatisierung der Produktion [507]

Dahrendorf R.:
Arbeiterkinder an deutschen Universitaten [508]

Dahrendorf R.:
Bildung ist Bürgerrecht. Plädoyer für eine aktive Bildungspolitik [508]

Matoušek O. - Růžička J.:
Psychologie práce. Základní otázky [508]

Giddens A.:
Problém sebevraždy ve francouzské sociologii [509]

Schelsky H.:
Auf der Suche nach Wirklichkeit. Gesammelte Aufsätze [509]

Maissonneuve J.:
La psychologie sociale [510]

Sauvy A.:
L'opinion publique [510]

Atteslander P.:
Die Stellung des alternden Erwerbstatigen im Betriebe und in der industriellen Gesellschaft [511]

Matejka A.:
Wybrane problémy wspóldzialania dyrektora z zaloga [511]

Mury G.:
A propos de la nouvelle classe ouvríére [511]

Základní kurs sociologie pro ekonomy. Skripta [511]

Atteslander P.:
Der Mann am Steuer. Ein Beitrag Zur' Fůhrerrolle im In- dustriebetrieb [512]

Kobr J.:
Organizace průmyslu průmyslových podniků v nové soustavě řízení [512]

Machonin P.:
Změny v postavení pracujících v čs. závodech od r. 1945 do dneška [512]

Vopička E.:
Vnitropodnikové řízení v nové soustavě řízení [512]

Blucha J.:
K užití některých sociologických metod při zpracování dějin závodů [513]

Borchard H.:
Für die Entwicklung der "Industriesoziologie" [513]

Teschner M.:
Zum Verhältnis von Betriebsklima und Arbeitsorgnnisation. Eine betriebssozíologísche Studie [513]

Bourdieu P. et M.-C.:
Le paysan et la photographie [514]

Burch W. R. J.:
The Play World of Camping: Research into the Social Meaning of Outdoor Recreation [514]

Klein A. - Speigner W.:
Ergebnisse einer betriebssoziologischen Untersuchung [514]

Fromm E.:
Science, Art and Peace [515]

Kolaja J.:
Workers' Councils, The Yugoslav Experience [515]

Z dopisů redakci

Mácha K.:
Odpověď dr. Dušanu Slavíkoví [516]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz