Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Výzva pro podávání abstraktů pro monotematické číslo „Integrace a transnacionalismus: Rozdílné, nebo slučitelné sociální procesy?“

Sociologický časopis / Czech Sociological Review vyzývá k podávání abstraktů pro monotematické číslo českého vydání časopisu s pracovním názvem „Integrace a transnacionalismus: Rozdílné, nebo slučitelné sociální procesy?“

Editoři: Yana Leontiyeva, Luděk Jirka

Progresivní začleňování migrantů do majoritní společnosti je dlouhodobě studovaná problematika (nejen) v českých sociálních vědách. Začleňování je často vymezeno termínem integrace, který vyjadřuje přesvědčení, že imigrací vstupuje migrant do sociálního prostoru společnosti v cílové zemi migrace a následuje jeho přizpůsobení. Problematické však v tomto případě zůstává, že předmětem výzkumu se stávají postmigrační vazby a že premigrační vazby jsou často upozaděny nebo jsou sociálněvědní analýzou ignorovány, čímž může docházet k opomíjení významných identifikačních referencí samotných migrantů.

Metodologickým problémem však není samotný výzkum procesu začleňování, ale upřednostňování tohoto procesu na úkor transnacionálních vazeb. Ty mohou označovat sociální, ekonomické nebo politické vazby migranta na komunitu v zemi původu a nekryjí se tak vždy se sociálními procesy odehrávajícími se výlučně v prostoru teritoriálně vymezeném státem (cílovou zemí). Zároveň se transnacionální vazby nemusí nutně vylučovat se sociálním procesem začlenění. Naopak, mohou s ním být plně kompatibilní a souběžnost obou procesů se může jevit jako významná i pro identitu samotných migrantů. Sám migrant nebo migrantka si utváří podobu svého začlenění, selektuje konkrétní aspekty v přijímající společnosti a rozhoduje se, které prvky v nové společnosti přijme (integrace), stejně jako rozhoduje, které prvky si ponechá z původní vlasti (transnacionální vazby). Tato souběžnost může mít mnoho podob a při odpovědi na tuto otázku lze vycházet z více perspektiv:

  • Projevuje se tato souběžnost v genderové, třídní nebo náboženské podobě?
  • Může se jednat o zkušenost tzv. 1,5 generace, kdy migranti žijí dlouhou dobu v přijímající společnosti, ale zároveň jsou formováni vazbami na původní zemi?
  • Může se tato souběžnost projevovat i v praktickém jednání, kdy se tzv. pracovním migrantům adaptací na trh práce v přijímající zemi zvýší možnosti posílání remitencí své vlastní rodině?
  • Nebo se jedná o politickou zkušenost v zemi imigrace, která přináší nová přesvědčení do země původu?

Výzva k posílání abstraktů není limitována pouze těmito otázkami, ale autoři mohou vycházet i z dalších podob souběžnosti obou procesů. Uvítáme práce s jasně vymezeným analytickým rámcem, metodologickým ukotvením a s empirickými kvalitativními/kvantitativními výzkumy.

V abstraktu o rozsahu 300–500 slov uveďte autora nebo autorský tým, téma příspěvku, obsah připravovaného článku, metodu výzkumu a očekávané závěry. Abstrakty se přijímají do 1. 7. 2019 na emailové adrese: casopis@soc.cas.cz. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí abstraktu budou rozeslána do 31. 7. 2019. Hotové texty budeme očekávat do 31. 1. 2020. Texty budou procházet standardním recenzním řízením a budou tak závislé na výsledcích tohoto řízení.

Editory monotematického čísla jsou Mgr. Luděk Jirka, Ph.D., (katedra kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové) a Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D., (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha).

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz