Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Výzva pro podávání abstraktů pro monotematické číslo Sociologického časopisu s pracovním názvem „Vládnutí a političtí aktéři v obcích a krajích“

Sociologický časopis / Czech Sociological Review vyzývá autory k podávání abstraktů pro monotematické číslo českého vydání časopisu s pracovním názvem „Vládnutí a političtí aktéři v obcích a krajích“. Editoři: Dan Ryšavý, Daniel Čermák

V abstraktu o rozsahu 300–500 slov uveďte autora či předpokládaný autorský tým (a identifikujte korespondenční autorku/autora), téma příspěvku, výzkumnou otázku/cíl analýzy, stručný obsah, užitou perspektivu (teoretická východiska, metoda, datové zdroje), klíčové otázky a očekávané závěry. Abstrakty redakce přijímá do 31. 5. 2016 na emailové adrese: casopis@soc.cas.cz. Rozhodnutí o přijetí abstraktu a výzvu k dodání kompletního textu rozešleme do 30. 6. 2016. Hotové texty budeme očekávat do 28. 2. 2017. Konečná publikace textů bude závislá na výsledcích recenzního řízení a rozhodnutí editorů. Číslo vyjde na přelomu let 2017 a 2018.

Krajské a obecní zřízení prošlo za posledních 16 (v případě krajů), respektive 26 let (v případě obcí) značným vývojem. Zásadní změny se vedle zřízení krajů týkaly přenášení působnosti státní správy na různé typy obcí (obce s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady), financování územní samosprávy, možností podílet se na rozdělování či čerpání prostředků z evropských fondů atd. Proměny spektra politických stran a hnutí a jejich významu na národní a regionální úrovni se odrážejí ve složení politických reprezentací obcí a krajů, ať už v zastupitelských, či exekutivních funkcích (zastupitelů, radních, starostů a hejtmanů). Naopak z mezinárodního hlediska se územní samospráva v ČR jeví naopak jako poměrně stabilní. Nedochází k masivnímu slučování obcí či jiné podobě konsolidace územní samosprávy, nezavádí se přímé volby starostů či hejtmanů atd.

K formulaci odpovědí na otázky „Kdo a jak vládne na radnicích a hejtmanstvích?“ vyzýváme autorky a autory ze společenských věd, zejména sociologie a politologie, ale i sociální geografie či antropologie. Máme zájem o studie zkoumající postavení výše uvedených aktérů v politickém systému anebo sociálních sítích, jejich názory a postoje, analýzy stylů vládnutí, kariérních drah a pozic v rámci vládnoucích koalic či jejich vztahů s politickými stranami. Uvítáme práce s jasně vymezeným analytickým rámcem, výsledky empirických výzkumů kvalitativní i kvantitativní povahy, komparativní studie, analýzy trendů atp.

Vítáme originální příspěvky s významným přínosem pro sociologii politiky a příbuzné vědní disciplíny.

Editory monotematického čísla jsou Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D. (Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty UP v Olomouci) a PhDr. Daniel Čermák, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., v Praze).

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz