Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Výzva pro podávání abstraktů pro monotematické číslo Sociologického časopisu s pracovním názvem „Proměny politického chování, parlamentní a stranické politiky v České republice v letech 1989–2014“

Sociologický časopis / Czech Sociological Review vyzývá autory k podávání abstraktů pro monotematické číslo českého vydání časopisu s pracovním názvem „Proměny politického chování, parlamentní a stranické politiky v České republice v letech 1989–2014“. Editoři: Vlastimil Havlík, Michal Kubát.

V abstraktu o rozsahu 300–500 slov uveďte autora či předpokládaný autorský tým (a identifikujte korespondenční autorku/autora), téma příspěvku, výzkumnou otázku/cíl analýzy, stručný obsah, užitou perspektivu (teoretická východiska, metoda, datové zdroje) a předběžné závěry. Abstrakty redakce přijímá do 16. 3. 2015 na emailové adrese: casopis@soc.cas.cz. Rozhodnutí o přijetí abstraktu a výzvu k dodání kompletního textu rozešleme do 31. 3. 2015. Hotové texty budeme očekávat do 14. 9. 2015. Konečná publikace textů bude závislá na výsledcích recenzního řízení a rozhodnutí editorů. Číslo vyjde během roku 2016.

V roce 2014 uplynulo 25 let od zhroucení komunistického režimu v Československu. Česká republika se relativně brzy zařadila do rodiny parlamentních režimů. Parlamentní povaha českého režimu přitom bez ohledu na specifické postavení prezidenta republiky nevzbuzovala zásadní pochybnosti. Podobně došlo ke stabilizaci systému politických stran, od poloviny 90. let charakteristického dominancí socioekonomicky definované pravolevé konfliktní linie, stabilitou nejen počtu politických stran a jejich ideového profilu, ale také nízkou úrovní volatility. Vývoj v posledních pěti letech zpochybnil oba zmíněné pilíře stability. Schválení přímé volby hlavy státu a její následné uskutečnění vyvolaly diskusi o transformaci českého parlamentního režimu, včetně jeho případného posunu k poloprezidencialismu. Podobně pokles volební podpory etablovaných politických stran a nástup nových uskupení v letech 2010–2013 představuje významnou proměnu české stranické politiky.

Cílem navrhovaného monotematického čísla je proto komplexně analyzovat proměnu obou klíčových aspektů české demokracie po roce 1989. Především jde o analýzu proměny českého režimu po zavedení přímé volby prezidenta, dále proměny politických postojů české veřejnosti ve smyslu jejich pravolevé orientace a vztahu k politickým stranám a ústavním institucím na čele s prezidentem republiky. Předmětem analýzy má být rovněž otázka proměn struktury konfliktních linií po nástupu nových politických uskupení, struktury jejich územní podpory a také jejich voličského zázemí.

Vítáme originální analytické příspěvky, které jsou významné pro sociologii politiky a komparativní politologii a jež posílí výzkum parlamentarismu, politického stranictví, konfliktních linií (cleavages), volebního a politického chování apod.

Editory jsou Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D., z Katedry politologie FSS MU v Brně a doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D., z Institutu mezinárodních studií FSV UK v Praze.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz