Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Výzva k podávání návrhů monotematických bloků a čísel pro české vydání SČ na orientační období 2015–2017

Zájemci o editorství monotematických bloků (čísel) Sociologického časopisu mohou redakci SČ zasílat návrhy obsahující následující položky:

 

• pracovní název monotematického bloku (čísla);

• stručný nástin a zdůvodnění obsahového zaměření projektu (maximální rozsah 3600 znaků);

• předběžný obsah bloku (čísla);

• rozvahu o předpokládaném rozsahu (cílový počet uveřejněných článků, očekávaný počet nabídnutých článků, obsazení dalších rubrik, jako jsou Recenze, Anotace, Zprávy, Jubilea ad.);

• seznam oslovených/pravděpodobných přispěvatelů s předběžnými názvy (nebo tématy) jejich příspěvků;

• časový harmonogram přípravy;

• informace o preferovaném způsobu výběru přispěvatelů (veřejný call for abstracts nebo call for papers otištěný v SČ, popř. i jinde, předem kontaktovaná skupina přispěvatelů, jiný model);

• seznam základních publikací a doklady o předchozí editorské činnosti editora/editorky (nebo odkaz na webové stránky obsahující tyto informace).

 

Projekty budou hodnoceny podle následujících základních kritérií:

– obsahová kvalita a aktuálnost tématu;

– kvalita publikační činnosti editora/editorky se zohledněním předchozích editorských zkušeností;

– očekávané složení autorského týmu (je upřednostňováno zastoupení většího počtu institucí);

– otevřenost výběru přispěvatelů a přispěvatelek;

– realizovatelnost časového plánu;

– formální úplnost.

Termín uzávěrky pro podávání návrhů redakci SČ: 16. září 2013

Návrhy zasílejte e-mailem v jednom souboru formátu doc nebo rtf na redakční adresu sreview@soc.cas.cz. Návrhy posílané po částech budou vyřazeny.

Zájemci o editaci monotematických bloků (čísel) budou vyrozuměni o přijetí/nepřijetí svého návrhu do konce roku 2013. Redakce SČ si vyhrazuje právo podmínit přijetí předloženého projektu provedením konkrétních úprav. Přijetí ani odmítnutí návrhů se nezdůvodňuje.

Minimální doba potřebná na přípravu kvalitního monotematického bloku (čísla) se na základě dosavadních zkušeností odhaduje na 1,5 roku. Editorské práce by měly být zahájeny krátce po schválení projektu.

Monotematickým blokem se rozumí soubor zpravidla čtyř recenzovaných článků. Je možné podat návrh na editaci celého monotematického čísla (sedm recenzovaných článků), avšak redakce SČ může požadovat omezení rozsahu projektu na monotematický blok. Prostor pro monotematické bloky a čísla je v SČ velmi omezený, přijaty mohou být jen nejvhodnější návrhy, a to v počtu závislém na volné kapacitě časopisu v daném období.

Protože recenzní řízení je náročné a počty nabídnutých rukopisů jsou vysoké, redakce SČ negarantuje vydání monotematického bloku nebo čísla do určitého termínu. Při tvorbě harmonogramu vydávání SČ dostávají zpravidla běžná, netematická čísla přednost před bloky nebo čísly tematickými.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz