Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review vypisuje výzvu k podávání návrhů článků pro monotematické číslo českého vydání SČ Město v sociálních vědách: kulturální přístup

Číslo je otevřené i dalším příbuzným tématům. Vítáme texty podložené výzkumem a/nebo důslednou teoretickou diskuzí. Návrhy článků obsahující výstižný název a abstrakt zamýšleného příspěvku (300–500 slov) zasílejte prosím emailem na redakční adresu sreview@soc.cas.cz do termínu 30. 9. 2011. Hotové texty budeme očekávat 31. 3. 2012.

editorky: Slavomíra Ferenčuhová, Lucie Galčanová, Barbora Vacková

Propojení studia kultury a výzkumu města má v sociálních vědách poměrně dlouhou tradici. Od sedmdesátých let 20. století se pak obrat k poznávání kulturních významů a praktik rozvíjených v městském prostředí, anebo zasazování studia měst do „kulturních kontextů“, podepsaly na způsobech, jakými je město teoreticky uchopováno i zkoumáno v současných urbánních studiích. V českém a slovenském prostředí kulturální přístup dominuje v etnografickém a antropologickém zkoumání města, ale jeho potenciální přínos je zřejmý i v sociologickém či sociálně-geografickém výzkumu.

Monotematické číslo Sociologického časopisu zaměřené na kulturální přístup ke zkoumání města je otevřené pro publikaci textů, které nespojuje ani tak shodné téma nebo problém, jako spíše perspektiva zkoumání a současně soustředění se na poznávání měst. Nabízí prostor pro texty autorů a autorek, kteří město chápou jako symbolický prostor ovlivňující i odrážející kulturní praktiky, významy a identity, pro práce těch, kteří se věnují poznávání reprezentací měst ve vědě, filozofii či umění, a také pro studie „městské každodennosti“ jako jednoho z klíčových témat evropské větve klasické urbánní sociologie. Číslo by se mělo mimo jiné stát prostředkem k otevření lokální debaty o tom, jaké místo má a měla by mít v dnešním zkoumání města perspektiva, která čerpá z klasické teorie moderního velkoměsta, stejně jako z „mladších“ kulturních studií, a vztahuje je k poznávání současných měst. Tematicky bude číslo zaměřeno zejména na tři oblasti, ve kterých je propojení zkoumání kultury a města zvlášť zřejmé:

-         symbolická interpretace a reprezentace města a prostoru (témata: město ve filosofii, umění a literatuře, centra a periferie, symbolická městská krajina, tvorba významů prostoru, „město jako text“, prostor a moc)

-         historie a paměť ve městě (témata: etnicita, identita, místa paměti, politika paměti, praktiky rozpomínání, pomníky a místa „zapomenutá“, historie a současnost)

-         každodennost ve městě (témata: práce, volný čas, spotřeba, bydlení, etnicita, identita, sport, rutinní praktiky užívání města, alternativní užívání města, protest)

 

 

 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz